Przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2019r.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Umowa
  4. Załączniki nr 1-10 do SIWZ
  5. Załącznik nr 11 do SIWZ – PFU
  6. Załączniki do PFU: