Przetarg nieograniczony z dnia 26.02.2019r.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. – Unieważnienie postępowania.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki_9_umowa
  4. Załączniki_1-10 do SIWZ
  5. Załącznik_11 do SIWZ – PFU.
  6. Załączniki do PFU:
  7. Dokumentacja projektowa pompowni odcieków oraz budynku odwadniania i higienizacji osadu.
  8. Dokumentacja projektowa istniejącej wiaty osadu wysuszonego. 
  9. Dokumentacja RGNN Rabczyn

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2019r. i 04.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Unieważnienie postępowania