Polityka środowiskowa

W ramach swoich działań jakimi są produkcja i dostarczanie wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, konserwacja i budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i dąży do minimalizacji niekorzystnych efektów wynikłych z wpływu tej działalności na środowisko naturalne.
Kierownictwo WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązuje się do ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005.

 

Kierownictwo wyznaczyło cele strategiczne, któe mają być osiągane poprzez:

  • przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
  • analizę i ocenę wpływu działań i procesów technologicznych Spółki na środowisko
  • cykliczne kontrolowanie stopnia realizacji wyznaczonych celów w zakresie ochrony środowiska
  • zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania Spółki na środowisko
  • uwzględnianie na etapie podejmowania decyzji szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanie odpowiednich działań zapobiegawczych jego zanieczyszczeniu
  • stałe podwyższanie świadomości ekologicznej pracowników zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego
  • współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne
  • ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zapewnia, iż niniejsza polityka środowiskowa jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki.

 

ipdfmPolityka środowiskowa do pobrania w formacie pdf.