Dane osobowe

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.2016 poz. 922) informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, adres: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27, zwana dalej Spółką,
  2. dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu prowadzenia działalności statutowej, w szczególności realizacji zadań i wypełniania obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 328),
  3. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółkę oraz ich poprawiania,
  4. podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie – dobrowolne