Taryfa na 2017 rok

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres  od dnia 01. stycznia 2017 roku do dnia 31. grudnia 2017 roku zatwierdzone uchwałą nr XXVIII/316/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2016r.

I.     Informacje ogólne

WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia taryfy, które zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 12 miesięcy od dnia 01. stycznia 2017 roku do dnia 31. grudnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna opracowania taryf:

 • ustawa z dnia 07. czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej ustawą,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28. czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 Nr 127 poz. 886 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14. lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964 z późn. zm.)

 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez WODKAN S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

II.   Rodzaje prowadzonej działalności

WODKAN S.A. w Ostrowie Wlkp. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją nr 1/2003      z dnia 09.01.2003r. przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na czas nieokreślony.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi:

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w jej posiadaniu oraz
 • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców i oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

III.     Rodzaj i struktura taryf

Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający:

 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
 • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo przedkłada taryfę wieloczłonową obejmującą:

 1. cenę za 1m3 dostarczanej wody,
 2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
 3. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych) przedsiębiorstwo przedkłada taryfę wieloczłonową obejmującą:

 1. cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków,
 2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
 3. stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych;
 4. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przedsiębiorstwo przedkłada taryfę wieloczłonową obejmującą:

 1. cenę za 1m3 ścieków odprowadzanych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni,
 2. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych cenę za 1m3 ścieków odprowadzanych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.

IV.       Taryfowe grupy odbiorców

Zgodnie z rozporządzeniem Spółka dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwanaście taryfowych grupy odbiorców usług:

 

taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 W1 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego
2 W2 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, a za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
3 W3 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego
4 W4 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza lokalowego
5 W5 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
6 W6 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7 W7 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego
8 W8 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, a za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
9 W9 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego
10 W10 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza lokalowego
11 W11 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
12 W12 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych) wyłoniono czternaście taryfowych grup odbiorców usług:

 

taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 S1 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
2 S2 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym, a za ilość zużytej wody na podstawie zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
3 S3 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się, w okresie odczytu i rozliczania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonego o zużycie wody bezpowrotnie zużytej zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego
4 S4 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
5 S5 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego
6 S6 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7 S7 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
8 S8 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
9 S9 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym, a za ilość zużytej wody na podstawie zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
10 S10 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się, w okresie odczytu i rozliczania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonego o zużycie wody bezpowrotnie zużytej zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego
11 S11 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
12 S12 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego
13 S13 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
14 S14 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych), rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług zróżnicowane obowiązkiem ponoszenia przez WODKAN S.A. opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków z wód opadowych i roztopowych pochodzących z wybranych typów powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, a wynikającym z Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013. 1232 z późniejszymi zmianami).

 

taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 D1 odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych, składowych oraz baz transportowych
2 D2 odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej
3 D3 odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z parkingów o nawierzchni nieszczelnej o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów
4 D4 odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe z innych powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni

V.    Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Taryfa składa się z następujących cen i stawek opłat:

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
 • stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę wody – należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych) :

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
 • stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzającego ścieki (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych) – należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym,
 • stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
W1 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W2 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W3 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W4 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W5 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W6 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W7 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W8 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W9 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W10 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W11 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W12 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13

 

Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za dostawę wody na odbiorcę 

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
W1 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,60 0,53 7,13
W2 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,24 0,66 8,90
W3 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,24 0,66 8,90
W4 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,64 0,13 1,77
W5 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 5,75 0,46 6,21
W6 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,54 0,52 7,06
W7 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,60 0,53 7,13
W8 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,24 0,66 8,90
W9 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,24 0,66 8,90
W10 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,64 0,13 1,77
W11 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 5,75 0,46 6,21
W12 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,54 0,52 7,06

 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie kosztów:

 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych – pełen koszt jednostkowy 4,96 zł
 • odczytu wodomierza – pełen koszt jednostkowy 1,70 zł
 • rozliczenia należności za wodę – pełen koszt jednostkowy 1,58 zł.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę zależy od sposobu rozliczania odbiorcy na podstawie:

 • wskazania wodomierza głównego,
 • wskazania wodomierza lokalowego,
 • przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

oraz zakresu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych)

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
S1 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S2 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S3 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S4 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S5 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S6 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S7 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S8 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S9 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S10 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S11 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S12 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S13 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S14 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93

 

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków                     (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych) na odbiorcę 

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
S1 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,30 0,18 2,48
S2 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,94 0,32 4,26
S3 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,10 0,25 3,35
S4 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,94 0,32 4,26
S5 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,64 0,13 1,77
S6 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,45 0,12 1,57
S7 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,24 0,18 2,42
S8 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,30 0,18 2,48
S9 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,94 0,32 4,26
S10 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,10 0,25 3,35
S11 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,94 0,32 4,26
S12 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,64 0,13 1,77
S13 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,45 0,12 1,57
S14 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,24 0,18 2,42

 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie kosztów:

 • utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – pełen koszt jednostkowy 0,66 zł
 • odczytu wodomierza lub przepływomierza – pełen koszt jednostkowy 1,70 zł
 • odczytu wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – pełen koszt jednostkowy 0,80 zł
 • rozliczenia należności za ścieki – pełen koszt jednostkowy 1,58 zł.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę zależy od sposobu rozliczania odbiorcy na podstawie:

 • wskazania wodomierza głównego,
 • wskazania wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • wskazania przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym,
 • wskazania wodomierza lokalowego,
 • przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

oraz zakresu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Tabela 5.         Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – I grupa wskaźników

 

wskaźnik przedział  [mg/dm³]/ stawka opłaty netto [zł/m³]
przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

od do od do od do od
1. BZT5 401 1 200 0,27 1 201 4 200 1,37 4 201 6 000 5,49 6 001 10,98
2. ChZT 751 2 250 0,27 2 251 8 000 1,37 8 001 11 250 5,49 11 251 10,98
3. zawiesina ogólna 301 330 0,27 331 900 1,37 901 1 320 5,49 1 321 10,98
4. azot ogólny 46 140 0,55 141 200 1,65 201 290 6,59 291 13,18
5. azot amonowy 201 220 0,27 221 250 1,37 251 290 5,49 291 10,98
6. fosfor ogólny 6,6 20 0,27 21 40 1,37 41 50 5,49 51 10,98
7. chlorki 1 001 1 100 0,55 1 101 1 700 1,65 1 701 2 200 6,59 2 201 13,18
8. siarczany 501 550 0,27 551 800 1,37 801 1 100 5,49 1 101 10,98
9. ekstrakt eterowy 101 200 0,55 201 400 1,65 401 1 000 6,59 1 001 13,18

 

 

Tabela 6. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – II grupa wskaźników

 

wskaźnik przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

od do Od
chrom ogólny 1,01 1,5 6,59 1,51 13,18
miedź 1,01 1,5 6,59 1,51 13,18
ołów 1,01 1,5 6,59 1,51 13,18
cynk 5,01 7,5 6,59 7,51 13,18
kadm 0,41 0,6 6,59 0,61 13,18
nikiel 1,01 1,5 6,59 1,51 13,18
rtęć 0,11 0,15 6,59 0,16 13,18

 

Stawki opłat netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych WODKAN S.A. określone zostały w tabeli 5. i 6.  Zgodnie z § 2 pkt 10 rozporządzenia do stawki opłaty netto dolicza się podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi – na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Jeżeli ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będą miały parametry określone w I lub II grupie wskaźników, odbiorcy usług wprowadzający takie ścieki, poza ceną za odbiór 1 m3 ścieku, będą uiszczać opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Opłata pobierana będzie za każdy m3 ścieku w wysokości jednej, najwyższej stawki opłat wynikającej z zakresu przekroczenia wszystkich warunków dopuszczalnych z I lub II grupy wskaźników.

 

Zasady określania przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę określane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964 z późn. zm.),
 2. przekroczenia warunków są stwierdzane na podstawie analiz fizykochemicznych próbek ścieków pobranych w miejscu uzgodnionym z odbiorcą usług,
 3. dzień stwierdzenia przekroczenia warunków jest dniem, w którym dokonano poboru próbek ścieków, a w wyniku analiz przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach,
 4. za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień, w którym dokonano kontrolnego poboru próbek ścieków:
 • z własnej inicjatywy przez WODKAN S.A. lub
 • na wniosek odbiorcy usług,

a w wyniku analiz przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

 

Tabela 7. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
D1 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 3,26 0,26 3,52
D2 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 2,85 0,23 3,08
D3 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 2,92 0,23 3,15
D4 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 2,78 0,22 3,00

 

Tabela 8. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo  -kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

 

wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

65,74 5,26 71,00
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

65,74 5,26 71,00

 

*       do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabelach 1.- 4., 7. i 8.  dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%;

**      cena brutto / stawka opłaty brutto określana w tabelach 1.- 4., 7. i 8. jest odpowiednio sumą ceny netto / stawki opłaty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług obliczonej wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

 

VI.       Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/549/2006   Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2006r.

Podstawowe warunki rozliczeń:

 1. jeżeli umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi;
 2. opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym;
 3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się:
  1. na podstawie wskazań wodomierza głównego,
  2. w przypadku prowadzenia rozliczeń z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym – na podstawie wskazań wodomierza lokalowego,
  3. w przypadku braku wodomierza głównego lub wodomierza lokalowego – zgodnie
   z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody,
  4. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego – na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza;
 4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się:
  1. na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
  2. w przypadku braku urządzenia pomiarowego – jako równą ilości wody dostarczonej do nieruchomości lub określonej w pkt c) – f),
  3. w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę usług, jeżeli ilość tę można ustalić na podstawie wskazań sprawnego technicznie i posiadającego ważną cechę legalizacyjną wodomierza dodatkowego, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług,
  4. w przypadku braku urządzenia pomiarowego, w rozliczeniach z Odbiorcą usług pobierającym wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Dostawcy i wprowadzającym ścieki do urządzeń Dostawcy, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza głównego i sprawnego technicznie, posiadającego ważną cechę legalizacyjną wodomierza, zainstalowanego na własnym ujęciu na koszt Odbiorcy usług,
  5. w przypadku braku urządzenia pomiarowego w rozliczeniach z Odbiorcą usług pobierającym wodę tylko z ujęć własnych i wprowadzającym ścieki do urządzeń Dostawcy, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w Umowie,
  6. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana na podstawie średniej ilości odprowadzanych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniej ilości odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zrzutu ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody;
 5. opłatę za ścieki opadowe i roztopowe nalicza się na podstawie umowy;
 6. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązującej normy §17 ust. 5 rozporządzenia;
 7. podstawą ustalenia opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych WODKAN S.A. na podstawie wyników analiz fizyko – chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno – pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków;
 8. odbiorca usług dokonuje zapłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w ramach wykonywania odbioru technicznego przyłącza.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Ostrów Wielkopolski oraz Ogólne Warunki Umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

VII.     Warunki stosowania cen i stawek opłat

1.   Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców

Usługi świadczone przez WODKAN S.A. dla taryfowych grup odbiorców obejmują:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w eksploatacji Spółki oraz prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody.

Zasadnicza działalność na obiektach związanych z produkcją i dostawą wody koncentruje się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody. Jakość wody uzdatnionej dostarczanej mieszkańcom odpowiada wymaganiom sanitarnym. Efekt taki osiągnięto dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno-eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Należy podkreślić, że woda dostarczana mieszkańcom jest pod stałą kontrolą własnego laboratorium i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom wody pitnej. Poziom wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych jest poniżej dopuszczalnych norm sanitarnych. Wysoka jakość wody jest wynikiem bardzo dobrej pracy stacji uzdatniania wody.

Obecnie SUW posiada rezerwę w produkcji wody i jej uzdatnianiu co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia potrzeb rozwoju Miasta.

Spółka dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o łącznej długości (wg stanu na dzień 31.12.2015r.): 418,0 km.

 1. zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków.

Jednym z działań statutowych Spółki jest odbiór ścieków, które po oczyszczeniu , gdy spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód, wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odprowadzane są  do ziemi – rowu CII , będącego dopływem rzeki Ołobok.

Odbiór ścieków następuje poprzez system kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych) o łącznej długości ( wg stanu na dzień 31.12.2015r.):

 • kanalizacja sanitarna: 292,6 km,
 • kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych : 172,6

Całość ścieków (z wyłączeniem ścieków opadowych i roztopowych)  dopływających do przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej tłoczona jest rurociągami 2 x 600 mm na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie.

WODKAN S. A. jest zobowiązany do oczyszczania ścieków wprowadzanych do ziemi – rowu CII, do wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa  Wielkopolskiego  decyzją z dnia 01.07.2013r.

Ścieki opadowe i roztopowe po oczyszczeniu i uzyskaniu odpowiednich parametrów odprowadzane są  do wód lub do ziemi zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnymi wydanymi przez Starostę Ostrowskiego na szczególne korzystanie z wód.

 

 

2.   Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług WODKAN S.A realizuje zadania określone w:

 • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług,
 • przepisach prawnych dotyczących: jakości wody dostarczanej odbiorcom usług, ochrony środowiska i w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

WODKAN S.A. zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.