Taryfa na rok 2018

INFORMACJA
dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 roku

 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, iż Uchwałą Nr XLII/494/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017r. zostały zatwierdzone Taryfy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od 01. stycznia 2018r. do 31. grudnia 2018r.
W obecnym stanie prawnym, w ocenie Spółki nie ma możliwości prawnych stosowania zatwierdzonych ww. uchwałą taryf w roku 2018.

W dniu 12.12.2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (poz.2180) zwana dalej ustawą. Przepisy przejściowe ustawy tj. art. 9 ust 1 stanowi, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W dniu wejścia w życie ustawy na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona Uchwałą Nr XXVIII/316/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2016r. na okres od 01. stycznia 2017r. do 31. grudnia 2017r.
W związku z zapisami art. 9 ust 1 ustawy, Zarząd WODKAN S.A. podjął decyzję o stosowaniu przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr XXVIII/316/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2016r., gdyż nie widzi możliwości prawnych stosowania taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr XLII/494/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017r.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawne oraz stan faktyczny tj. podjętą Uchwałę Nr XLII/494/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf WODKAN S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od 01. stycznia 2018r. do 31. grudnia 2018r., a także wątpliwości interpretacyjne przepisów prawnych Spółka wystąpiła do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z pytanie, jaką taryfę powinna stosować w roku 2018.

Ponadto informujemy, iż ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych zamieszczone zostały w cenniku usług dodatkowych.

Marek Karolczak – Prezes Zarządu

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres  od dnia 01. stycznia 2018 roku do dnia 31. grudnia 2018 roku zatwierdzone uchwałą nr Nr XLII/494/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017r.

I.     Informacje ogólne

WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia taryfy, które zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 12 miesięcy od dnia 01. stycznia 2018 roku do dnia 31. grudnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna opracowania taryf:

 • ustawa z dnia 07. czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.), zwana dalej ustawą,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28. czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2017 poz. 1701), zwane dalej rozporządzeniem,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14. lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. 2016 poz. 1757).

 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez WODKAN S.A. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

II.   Rodzaje prowadzonej działalności

WODKAN S.A. w Ostrowie Wlkp. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją nr 1/2003      z dnia 09.01.2003r. przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na czas nieokreślony.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi:

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w jej posiadaniu oraz
 • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców i oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

III.     Rodzaj i struktura taryf

Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający:

 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
 • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo przedkłada taryfę wieloczłonową obejmującą:

 1. cenę za 1m3 dostarczanej wody,
 2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
 3. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo przedkłada taryfę wieloczłonową obejmującą:

 1. cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków,
 2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,
 3. stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych;
 4. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

IV.       Taryfowe grupy odbiorców

Zgodnie z rozporządzeniem Spółka dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzynaście taryfowych grupy odbiorców usług:

 

taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 W1 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego
2 W2 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, a za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
3 W3 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

 

4 W4 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza lokalowego
5 W5 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
6 W6 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7 W7 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego
8 W8 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, a za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
9 W9 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego
10 W10 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza lokalowego
11 W11 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
12 W12 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
13 W13 pozostali odbiorcy – odbiorcy pobierający wodę na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

 

 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono czternaście taryfowych grup odbiorców usług:

 

taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 S1 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
2 S2 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym, a za ilość zużytej wody na podstawie zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
3 S3 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się, w okresie odczytu i rozliczania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonego o zużycie wody bezpowrotnie zużytej zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego
4 S4 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
5 S5 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego
6 S6 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
7 S7 gospodarstwa domowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
8 S8 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
9 S9 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym, a za ilość zużytej wody na podstawie zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
10 S10 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się, w okresie odczytu i rozliczania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonego o zużycie wody bezpowrotnie zużytej zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego
11 S11 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym
12 S12 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego
taryfowa grupa odbiorców charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
13 S13 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący również obiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków i zużytej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
14 S14 pozostali odbiorcy – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

V.    Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Taryfa składa się z następujących cen i stawek opłat:

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
 • stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę wody – należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków :

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
 • stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzającego ścieki – należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym,
 • stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
W1 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W2 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W3 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W4 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W5 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W6 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W7 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W8 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W9 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
W10 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W11 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W12 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13
W13 cena za dostarczoną wodę zł/m3 2,90 0,23 3,13

 

Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za dostawę wody na odbiorcę 

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
W1 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,90 0,55 7,45
W2 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,84 0,71 9,55
W3 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,84 0,71 9,55
W4 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,94 0,16 2,10
W5 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,09 0,49 6,58
W6 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 7,22 0,58 7,80
W7 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,90 0,55 7,45
W8 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,84 0,71 9,55
W9 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 8,84 0,71 9,55
W10 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,94 0,16 2,10
W11 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 6,09 0,49 6,58
W12 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 7,22 0,58 7,80
W13 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c

 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie kosztów:

 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych – pełen koszt jednostkowy 4,96 zł
 • odczytu wodomierza – pełen koszt jednostkowy 1,62 zł
 • rozliczenia należności za wodę – pełen koszt jednostkowy 2,26 zł.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę zależy od sposobu rozliczania odbiorcy na podstawie:

 • wskazania wodomierza głównego,
 • wskazania wodomierza lokalowego,
 • przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

oraz zakresu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
S1 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S2 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S3 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S4 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S5 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S6 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S7 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S8 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S9 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S10 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S11 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S12 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S13 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93
S14 cena za odprowadzone ścieki zł/m3 5,49 0,44 5,93

 

 

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków                     na odbiorcę 

 

taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
S1 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,54 0,20 2,74
S2 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 4,48 0,36 4,84
S3 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,30 0,26 3,56
S4 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 4,48 0,36 4,84
S5 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,94 0,16 2,10
S6 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,73 0,14 1,87
S7 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,86 0,23 3,09
S8 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,54 0,20 2,74
S9 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 4,48 0,36 4,84
S10 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 3,30 0,26 3,56
S11 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 4,48 0,36 4,84
S12 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,94 0,16 2,10
S13 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 1,73 0,14 1,87
S14 stawka opłaty na odbiorcę zł/m-c 2,86 0,23 3,09

 

 

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie kosztów:

 • utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – pełen koszt jednostkowy 0,60 zł
 • odczytu wodomierza lub przepływomierza – pełen koszt jednostkowy 1,62 zł
 • odczytu wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – pełen koszt jednostkowy 0,76 zł
 • rozliczenia należności za ścieki – pełen koszt jednostkowy 2,26 zł.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę zależy od sposobu rozliczania odbiorcy na podstawie:

 • wskazania wodomierza głównego,
 • wskazania wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • wskazania przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym,
 • wskazania wodomierza lokalowego,
 • przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

oraz zakresu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Tabela 5.         Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – I grupa wskaźników

 

wskaźnik przedział[mg/dm³]/stawka opłaty netto [zł/m³]
przedział

[mg/dm³]

stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział

[mg/dm³]

stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział

[mg/dm³]

stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział

[mg/dm³]

stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział

[mg/dm³]

od do od do od do od do od
1. BZT5 401 1 200 0,55 1 201 4 200 1,65 4 201 5 000 3,30 5 001 6 000 6,60 6 001 13,20
2. ChZT 751 2 250 0,55 2 251 8 000 1,65 8 001 9 250 3,30 9 251 11 250 6,60 11 251 13,20
3. zawiesina ogólna 301 330 0,55 331 900 1,65 901 1 000 3,30 1 001 1 320 6,60 1 321 13,20
4. azot ogólny 46 140 0,55 141 200 1,65 201 250 3,30 251 290 6,60 291 13,20
5. azot amonowy 201 220 0,55 221 250 1,65 251 250 3,30 251 290 6,60 291 13,20
6. fosfor ogólny 6,6 20 0,55 21 40 1,65 41 50 3,30 51 60 6,60 61 13,20
7. chlorki 1 001 1 100 0,55 1 101 1 700 1,65 1 701 1 900 3,30 1 901 2 200 6,60 2 201 13,20
8. siarczany 501 550 0,55 551 800 1,65 801 1 000 3,30 1 001 1 100 6,60 1 101 13,20
9. ekstrakt eterowy 101 200 0,55 201 400 1,65 401 600 3,30 601 1 000 6,60 1 001 13,20

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.         Wyokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – II grupa wskaźników

wskaźnik przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

przedział  [mg/dm³] stawka opłaty netto

[zł/m³]

od do od do od do od
chrom ogólny 1,01 1,5 6,60 1,51 2,0 9,90 2,01 2,5 13,20 2,51 15,40
miedź 1,01 1,5 6,60 1,51 2,0 9,90 2,01 2,5 13,20 2,51 15,40
ołów 1,01 1,5 6,60 1,51 2,0 9,90 2,01 2,5 13,20 2,51 15,40
cynk 5,01 7,5 6,60 7,51 9,0 9,90 9,01 12,5 13,20 12,51 15,40
kadm 0,41 0,6 6,60 0,61 0,8 9,90 0,81 1 13,20 1,01 15,40
nikiel 1,01 1,5 6,60 1,51 2,0 9,90 2,01 2,5 13,20 2,51 15,40
rtęć 0,11 0,15 6,60 0,16 0,2 9,90 0,21 0,25 13,20 0,26 15,40

 

Stawki opłat netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych WODKAN S.A. określone zostały w tabeli 5. i 6.  Zgodnie z § 2 pkt 10 rozporządzenia do stawki opłaty netto dolicza się podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi – na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

Jeżeli ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będą miały parametry określone w I lub II grupie wskaźników, odbiorcy usług wprowadzający takie ścieki, poza ceną za odbiór 1 m3 ścieku, będą uiszczać opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Opłata pobierana będzie za każdy m3 ścieku w wysokości jednej, najwyższej stawki opłat wynikającej z zakresu przekroczenia wszystkich warunków dopuszczalnych z I lub II grupy wskaźników.

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

 1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych w laboratorium przedsiębiorstwa lub innym akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług. Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół – w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 4. Odbiorca usług uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, wyliczone w sposób opisany w punkcie 6.
 5. Ilość ścieków zawierających przekroczenia  dopuszczalnych wskaźników wymienionych w tabeli nr 4 będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia ustania przekroczenia oraz z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
 6. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 7. dzień ponownej kontroli, dokonanej przez WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeńkanalizacyjnych przedsiębiorstwa lub
 8. dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez Odbiorcę usług laboratorium innym niż laboratorium przedsiębiorstwa, posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w których stwierdzono przekroczenie pod warunkiem dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników przedsiębiorstwa w dniu pobrania ww. próbki ścieku oraz jeżeli wynik badania potwierdzi brak przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków.
 9. Odbiorcy przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli przez akredytowane laboratorium Odbiorca winien pisemnie powiadomić przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca winien powiadomić przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.


Tabela 7. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo  -kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

 

wyszczególnienie jednostka cena netto podatek VAT* cena brutto**
za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

71,00 5,68 76,68
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

71,00 5,68 76,68

 

*       do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabelach 1.- 4., 7.  dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%;

**      cena brutto / stawka opłaty brutto określana w tabelach 1.- 4., 7. jest odpowiednio sumą ceny netto / stawki opłaty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług obliczonej wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%.

VI.       Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/549/2006   Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2006r.

Podstawowe warunki rozliczeń:

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
 3. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma podpisaną odrębną umowę, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego. Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a suma wskazań wodomierzy lokalowych.
 4. W przypadku braku wodomierzy głównych, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
 5. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 8. Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku stwierdzenia jego niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca usług.
 9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie z poszanowaniem bezwzględnie obowiązującej normy § 17 rozporządzenia.
 10. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

VII.     Warunki stosowania cen i stawek opłat

1.   Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców

Usługi świadczone przez WODKAN S.A. dla taryfowych grup odbiorców obejmują:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w eksploatacji Spółki oraz prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody.

Zasadnicza działalność na obiektach związanych z produkcją i dostawą wody koncentruje się na ciągłym, bezawaryjnym i skutecznym podawaniu wody. Jakość wody uzdatnionej dostarczanej mieszkańcom odpowiada wymaganiom sanitarnym. Efekt taki osiągnięto dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno-eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Należy podkreślić, że woda dostarczana mieszkańcom jest pod stałą kontrolą własnego laboratorium i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym woda w pełni odpowiada wymaganiom wody pitnej. Poziom wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych jest poniżej dopuszczalnych norm sanitarnych. Wysoka jakość wody jest wynikiem bardzo dobrej pracy stacji uzdatniania wody.

Obecnie SUW posiada rezerwę w produkcji wody i jej uzdatnianiu co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia potrzeb rozwoju Miasta.

Spółka dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o łącznej długości (wg stanu na dzień 31.12.2016r.): 419,2 km.

 1. zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków.

Jednym z działań statutowych Spółki jest odbiór ścieków, które po oczyszczeniu , gdy spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód, wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odprowadzane są  do ziemi – rowu CII , będącego dopływem rzeki Ołobok.

Odbiór ścieków następuje poprzez system kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych) o łącznej długości ( wg stanu na dzień 31.12.2016r.):

 • kanalizacja sanitarna: 297,3 km,

Całość ścieków dopływających do przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej tłoczona jest rurociągami 2 x 600 mm na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie.

WODKAN S. A. jest zobowiązany do oczyszczania ścieków wprowadzanych do ziemi – rowu CII, do wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa  Wielkopolskiego  decyzją z dnia 01.07.2013r.

 

2.   Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług WODKAN S.A realizuje zadania określone w:

 • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług oraz w Ogólnych Warunkach Umów ,
 • przepisach prawnych dotyczących: jakości wody dostarczanej odbiorcom usług, ochrony środowiska i w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

WODKAN S.A. zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

 

B.    Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1.    Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiotem działania wnioskodawcy, w zakresie objętym Ustawą, jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w eksploatacji WODKAN S.A.

WODKAN S.A.  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarcza wodę na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ilość dostarczonej odbiorcom z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wody w 2016 roku wyniosła 2.935.631,1 m3.

WODKAN S.A.  w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszcza ścieki doprowadzane z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ogólna ilość odebranych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego ścieków w 2016 roku wynosiła 2.653.250,6 m3 .

 

Poza zakresem objętym ustawą, WODKAN S.A. prowadzi także sprzedaż wody i odbiór ścieków w oparciu o umowy z klientami hurtowymi, odbiór wód opadowych i roztopowych oraz działalność pomocniczą. Koszty ww. zakresów działalności rozliczane są oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo – kanalizacyjnej uwzględnionych w taryfach.

2.    Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej   taryfy na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług WODKAN S.A.  realizuje zadania określone w:

 • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
 • przepisach prawnych dotyczących: jakości wody dostarczanej odbiorcom usług, ochrony środowiska i w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Jakość dostarczanej wody w zakresie wymagań bakteriologicznych i fizykochemicznych jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych poziomów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

 

Wprowadzone taryfy zapewniają niezbędne przychody do utrzymania infrastruktury w stanie niepogorszonym tak, aby jakość świadczonych usług była na niezmienionym poziomie oraz realizacji inwestycji zmierzających do ich poprawy.

Ze względu na fakt, iż Spółka zobowiązana jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie do stałej gotowości do świadczenia usług, wprowadzone zostały w taryfach stawki opłat abonamentowych, obejmujące koszty ponoszone niezależnie od tego czy odbiorcy usług pobierają wodę i odprowadzają ścieki bytowe i przemysłowe, czy też nie. Wdrożenie opłaty abonamentowej w taryfie gwarantuje środki finansowe na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów na wszystkich odbiorców usług.

3.    Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

W roku obowiązywania taryf nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów.

4.    Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Punktem odniesienia przy sporządzaniu wniosku taryfowego na 2018 rok są wyniki roku obrachunkowego, poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, obejmującego kolejne 12 miesięcy tj. okres wrzesień – grudzień 2016r. i styczeń-sierpień 2017r., zwanych dalej okresem obrachunkowym.

 

Założenia przyjęte do wniosku taryfowego:

 1. prognoza sprzedaży:

W prognozie wielkości sprzedaży usług wody dla odbiorców z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2018 uwzględniono zakres przewidywanej realizacji sprzedaży w roku 2017 oraz potencjalny wzrost zakresu świadczonych usług dzięki zrealizowanym i planowanym do realizacji w roku 2018 inwestycjom wodociągowym i kanalizacyjnym.

Ilość dostarczonej odbiorcom z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wody w okresie roku obrachunkowego, poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, obejmującego kolejne 12 miesięcy tj. okres wrzesień – grudzień 2016r. i styczeń-sierpień 2017r. wyniosła: 2.949 tys. m3.

Ilość odebranych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego ścieków w okresie roku obrachunkowego, poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, obejmującego kolejne 12 miesięcy tj. okres wrzesień – grudzień 2016r. i styczeń-sierpień 2017r. wynosiła 2.728 tys. m3 .

Do konstrukcji wniosku taryfowego na rok 2018 przyjęto:

 • ilość dostarczonej odbiorcom z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wody w wysokości 3.081 tys. m3 ,
 • ilość odebranych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego ścieków wysokości 2.755 tys. m3.

 

Sytuację ekonomiczną WODKAN S.A. znacznie poprawiłoby zwiększenie ilości ścieków dostarczanych na oczyszczalnię ścieków. Byłoby to możliwe po:

 • podłączeniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych, posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne,
 • wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w rejonach miasta, które nie posiadają jeszcze kanalizacji sanitarnej,
 • zwiększeniu ilości ścieków odbieranych od odbiorców hurtowych;
 1. koszty działalności:

Proponowane opłaty pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania WODKAN S.A. w zakresie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej realizowanej w oparciu o ustawę.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowych i kanalizacyjnych oparta jest na:

 • zestawieniu założeń makro- i mikroekonomicznych,
 • prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia;
 1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – zgodnie z Projektem Ustawy Budżetowej na rok 2018 opublikowanym 03.10.2016r. – 2,3%;
 2. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu PPI – zgodnie z Projektem Ustawy Budżetowej na rok 2018 opublikowanym w czerwcu 2017r. – 2,2%;
 3. amortyzacja:

Koszt amortyzacji z uwagi na prowadzenie inwestycji modernizacyjno-rozwojowych zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na lata 2016-2018, polegających m.in. na odtwarzaniu infrastruktury i wydłużaniu okresu użytkowania środków trwałych, przyjęto na poziomie niższym niż koszt okresu obrachunkowego.

Bezpośredni koszt amortyzacji urządzeń związanych z działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obrachunkowym wyniósł 6.585 tys. zł;

 1. podatki i opłaty

Istotną pozycją kosztową jest podatek od nieruchomości.

Bezpośredni koszt podatków związanych z działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  w okresie obrachunkowym wyniósł 4.737 tys. zł,

Podatek od nieruchomości został oszacowany na podstawie powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli wg stanu na dzień 31.08.2017r. oraz stawki podatku uchwalone przez Rady Gmin na rok 2017 –  Spółka uzyskała informację, iż stawki w roku 2018 nie ulegną zmianie w stosunku do stawek roku 2017 w żadnej z gmin na terenie której Spółka posiada swoje nieruchomości;

Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, została oszacowana na poziomie prognozowanych ilości wody i ścieków oraz stawek wynikających  z obowiązujących przepisów prawnych – struktura ww. kosztu związanego z opłatą za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz struktura odbiorców WODKAN S.A. korzystających z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie powoduje konieczności wyodrębniania dodatkowych grup taryfowych.

 1. energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji – zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym oraz planowanymi cenami i stawkami opłat – bezpośredni koszt energii w okresie obrachunkowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniósł 1.118 tys. zł.

 1. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników:

Koszt wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników przyjęto na poziomie kosztu okresu obrachunkowego zwiększonego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, uwzględniając ustalony przez strony uprawnione do zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wzrost wynagrodzeń dokonany w sierpniu 2017r.

Bezpośredni koszt wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników w okresie obrachunkowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniósł 4.690 tys. zł.

 1. usługi obce:

Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rosnące normy jakościowe wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają bieżących remontów i napraw. Koszty usług remontowych i napraw przyjęto na poziomie kosztu okresu obrachunkowego podwyższonego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Koszty usług transportowych kalkulowano jako iloczyn sumy kosztów transportu okresu obrachunkowego i wskaźnika wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Koszt pozostałych usług obcych przyjęto na poziomie kosztu okresu obrachunkowego podwyższonego o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z wyjątkiem kosztów: kosztu zagospodarowania ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, który został skalkulowany w oparciu o planowane zapotrzebowanie na wykonanie usługi z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych wpływających na ich poziom w roku obowiązywania taryf. Bezpośredni koszt usług obcych w okresie obrachunkowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniósł 1.383 tys. zł;

 1. materiały:

Koszty materiałów kalkulowano jako iloczyn sumy kosztów materiałów okresu obrachunkowego i wskaźnika wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu. Bezpośredni koszt materiałów w okresie obrachunkowym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniósł 2.006 tys. zł

 1. alokacja kosztów ogólnozakładowych

Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty działalności w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę,
 • odprowadzania ścieków,
 • odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, oraz
 • pozostałej działalności,

zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem udziału przychodów w przychodach ogółem Spółki.

 1. pozostałe składniki niezbędnych przychodów:
 • odsetki od pożyczek, koszty finansowe ich obsługi zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawartych umów,
 • należności nieregularne zostały zaplanowane na podstawie odpisów aktualizujących należności za okres obrachunkowy,
 • marża zysku została zaplanowana na poziomie uwzględniającym ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat i zostanie wykorzystana na realizację inwestycji.