Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie : Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.

na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).

uchwala się co następuje :

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa zasady świadczenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

 1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami),
 2. „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
  1. umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  2. umowa o zaopatrzenie w wodę,
  3. umowa o odprowadzanie ścieków,
 3. „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z umów wymienionych w pkt. 2).
 4. „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, ze zmianami), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. „Wodomierz główny” – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączu wodociągowym ( art. 2, pkt.19) ustawy).
 6. „Wodomierz dodatkowy” – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego w poszczególnych lokalach lub przy punktach czerpalnych wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy.
 7. „Wodomierz własny” – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy.

§3

 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

§4

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 3 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§5

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą może określać minimalną i maksymalną ilość dostarczonej wody. Umowa może także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikających z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.
 2. Wymagane ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 ze zmianami). W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnego ciśnienia w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej w warunkach przyłączenia do sieci może być zalecone Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
 3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w przepisach regulujących wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych regulują przepisy dotyczące obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§6

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do okresowego – raz na kwartał, informowania Prezydenta Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§7

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsiębiorstwo, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
 2. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
 4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie.
 5. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy.
 6. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z przepisów, o których mowa w § 5 ust. 4.

§8

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
 2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania.
 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.
 4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy co najmniej na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§9

 1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po zmianie stanu prawnego nieruchomości.
 2. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

§10

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§11

 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujących Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
 2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.
 3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§12

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257 ze zmianami).

§13

 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
 2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§14

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w prasie miejscowej w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§15

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

§16

Przedsiębiorstwo, w przypadku nieuregulowania należności przez Odbiorcę na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru przyłącza.

§17

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§18

 1. Wniosek, o którym mowa w § 17 powinien w szczególności zawierać:
  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  4. adres podłączanej nieruchomości,
  5. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
  6. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  7. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
  8. opis nieruchomości, do której będzie dostarczona woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
  9. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,
  10. formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
  11. datę i podpis wnioskodawcy.
 2. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
  2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu jako kopia mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Przedsiębiorstwo przygotowuje i bezpłatnie udostępnia odpowiedni wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§19

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
 2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
 3. Warunki przyłączenia określają:
  1. miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  2. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
  3. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz/lub miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
  4. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
  5. termin ważności warunków przyłączenia.

§20

 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 19, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.
 2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§21

 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych.
 2. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli i odbioru robót. Pisemne uzgodnienie dokumentacji Przedsiębiorstwo wydaje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 3. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 22, określa Przedsiębiorstwo.

§22

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia. Wzory zgłoszenia oraz protokółu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
 2. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru końcowego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
 3. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. datę odbioru,
  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
  3. rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
  4. skład i podpisy komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
  5. adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
  6. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.
 4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo –  kanalizacyjnych

§23

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w takim stopniu, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§24

Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§25

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§26

 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty:
  1. gdy przerwa nie przekracza 12 godzin – na dwa dni przed planowanym terminem,
  2. gdy przerwa przekracza 12 godzin – na siedem dni przed planowanym terminem.
 2. Przedsiębiorstwo winno również niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody.

§27

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i
warunkach korzystania.

§28

 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody do nieruchomości Odbiorcy lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział VIII
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§29

 1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
  1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu wody z instalacji centralnego ogrzewania,
  2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
  3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
  4. informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, a także udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej oraz własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na sieci eksploatowane przez Przedsiębiorstwo,
  5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
  6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
  7. podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.
 2. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem zakłócającym ich prawidłowe działanie lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w terminie uzgodnionym z Przedsiębiorstwem może ono usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.
 4. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

§30

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

 1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
 2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§31

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§32

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§34

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczonej wody, Odbiorcy przysługuje upust/odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie.

§35

 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.
 2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
  5. numer i datę Umowy,
  6. podpis Odbiorcy.
 4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
 5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
 6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
  1. nazwę Przedsiębiorstwa,
  2. powołanie podstawy prawnej,
  3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
  4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
  5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
 9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§36

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§37

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§38

Korzystający z poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w dniu następnym.

§39

 1. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w sposób ustalony w umowie, o której mowa w § 36 ust. 2.
 2. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
 3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za każde pobranie z sieci.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/12/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

§43

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§44

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.