Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Informacja o liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2019 r.
Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019
Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.
Raport roczny za 2019 r.
Załącznik nr 1 do Raportu rocznego - sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 2 do Raportu rocznego - sprawozdanie Zarządu
Załącznik nr 3 do Raportu rocznego - sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Załącznik nr 4 do Raportu rocznego - zasady ładu korporacyjnego
Materiał do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.