OWU – akty prawne

Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ( w skrócie OWU) obowiązujące w Spółce od dnia 01.05.2016r. zostały przygotowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) – w OWU określenie Ustawa ipdfm,
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) – w OWU określenie Rozporządzenie taryfowe  ipdfm,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) – w OWU określenie Rozporządzenie w sprawie jakości wody ipdfm,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) – w OWU określenie Rozporządzenie w sprawie przeciętnych norm zużycia wody   ipdfm,
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 ) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. poz. 1456 ) – w OWU określenie Rozporządzenie przemysłowe  ipdfm ipdfm.