Taryfy na okres 2018-2021

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, iż decyzją nr PO.RET.070.160.2.2018.KS z dnia 11.05.2018 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfy WODKAN S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 05.06.2018 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 13.06.2018 r.

ipdfmTaryfa na okres 2018-2021