994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Nagroda "GAZELI BIZNESU 2021"
Informujemy iż, Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, znalazł się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, zdobywając nagrodę "Gazeli Biznesu 2021"
Laboratorium
Zobacz
Oczyszczalnia ścieków
Zobacz
Stacja Uzdatniania Wody
Zobacz
Przepompownia
Zobacz
Previous slide
Next slide

INFORMACJE

Prezes Zarządu wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Marek Karolczak i Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda w dniu 12.02.2018r. podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Źródłem dofinansowania projektu jest II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania na realizację ekologicznego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przez wodkan S.A. na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski do końca 2020r. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 79 mln zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 64 mln zł.

Efektem realizacji projektu będzie :

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Rąbczynie,
 • zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie,
 • rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski,
 • przebudowa i renowacja magistral wodociągowych,
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim,
 • modernizacja odstojników wód popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim,
 • modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie Przepompowni Głównej,
 • budowa fotowoltaicznej instalacji do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 40kW,
 • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową,
 • zakup samochodów specjalistycznych, służących do czyszczenia i inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz polepszenie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrów Wielkopolski, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są:
 • uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym wnioskiem,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego – zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych,
 • właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną,
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody,
 • zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków,
 • zwiększenie liczby osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Informujemy, że uruchomiliśmy dostęp do ebok.
Zarejestrować się można pod adresem https://ebok.wodkan.com.pl
lub wchodząc na stronę główną firmy https://wodkan.com.pl
zakładka „EBOK”.

Skip to content