994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O AWARIACH

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są 24 godziny na dobę pod numerami telefonów: 994 i 62 738 77 40

Osoby zgłaszające awarię proszone są o podanie:

  • imienia i nazwiska ( za zgodą osoby zgłaszającej )
  • telefonu kontaktowego ( za zgodą osoby zgłaszającej )
  • możliwie najdokładniejszej lokalizacji awarii, umożliwiającej szybkie odnalezienie i zabezpieczenie miejsca* ( nazwa ulicy, numer posesji, charakterystyczny obiekt w pobliżu miejsca awarii)
  • opisu zgłaszanego zdarzenia* ( np. wyciek wody na ulicy, niskie ciśnienie wody, zatamowanie kanalizacji sanitarnej, brak włazu na studzience kanalizacyjnej itp.)

Dokonywane zgłoszenia o awariach rejestrowane są w komputerowej bazie danych.                                                                                *informacje niezbędne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27, zwany dalej Wodkan S.A., informuje, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych.

W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (62) 738-77-32, następującym adresem korespondencyjnym ul. Partyzancka 27 (63-400 Ostrów Wielkopolski) lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: daneosobowe@wodkan.com.pl.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu zapewnienia usunięcia nieprawidłowości oraz świadczenia usług w sposób ciągły i niezawodny.

Celem podjęcia czynności naprawczych lub usunięcia nieprawidłowości, pozyskane w trakcie zgłoszenia awarii informacje będą przekazane do właściwego wydziału, którego pracownik może skontaktować się ze zgłaszającym awarię.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty usunięcia zgłoszonej awarii.

Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale pozyskanie części informacji – numer telefonu – jest konieczne dla skutecznego działania pracowników Wodkan S.A.

Skip to content