994
ZGŁOŚ AWARIĘ

DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych                                                                                       
wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27, zwany dalej wodkan S.A., oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODOw odniesieniu do wszelkich Państwa  danych osobowych.

Z powołanym przez wodkan S.A.  inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail daneosobowe@wodkan.com.pl lub numerem telefonu 62 738 77 32.

Przedmiotem działalności wodkan S.A. zgodnie ze statutem jest m.in. produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, działalność inwestycyjna, budowa urządzeń wodnokanalizacyjnych, badania laboratoryjne wody i ścieków. Prowadzenie działalności gospodarczej może powodować przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu m.in.:

  • świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, odbioru wód opadowych i roztopowych,
  • realizacji usług zleconych,
  • dokonywania zakupów dóbr materialnych, usług i praw,
  • zlecania robót budowlanych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia wodkan S.A. poprzez rejestrację obrazu – monitoring,  gwarantując nienaruszanie godności oraz innych dóbr osobistych osób,
  • prowadzenia procesów rekrutacji,
  • prowadzenia korespondencji,
  • dopełnienia obowiązków ciążących na wodkan S.A.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom – podmiotom uprawnionym, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, z zachowaniem obowiązujących okresów przechowywania i archiwizacji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia ze względu na dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, w zakresie danych jej dotyczących, żądać od administratora: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przez nią wyrażonej, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym a odmowa ich podania skutkuje niemożnością realizacji wniosków, zawarcia umowy .

Skip to content