994
ZGŁOŚ AWARIĘ

SUW

Ostrów Wielkopolski zaopatrywany jest w wodę podziemną ujmowaną z ujęć położonych poza miastem, około 4 km na wschód od jego centrum w dolinie rzeki Ołobok. Komunalne ujęcie wody składa się z trzech ujęć wód podziemnych położonych w dolinie rzeki Ołobok, od zachodu jest to ujęcie Wtórek, następnie Trąba i najdalej położone w kierunku wschodnim Kęszyce. Ujęcia te otoczone są od południa i północy lasami, łąkami oraz polami uprawnymi. Teren ten jest bardzo słabo zabudowany, istnieje kilka gospodarstw rolnych, leśniczówka. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia Wtórek znajduje się Stacja Uzdatniania Wody oraz przebiega droga krajowa nr 25 z Ostrowa Wielkopolskiego do Kalisza. Teren ujęcia wody obejmuje swoim zasięgiem teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Eksploatowane studnie głębinowe czerpią wodę z utworów czwartorzędowych o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 1360 m³/h przy depresji rejonowej 3,0 do 8,0 m. Obecna Stacja Uzdatniania Wody została oddana do eksploatacji w grudniu 1994 roku. Jej wydajność kierunkowa wynosi Q=36 000 m³/d, a technologia uzdatniania oparta na systemie dwustopniowej filtracji, która zapewnia jakość wody znacznie przewyższającą wymaganą dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda surowa pobierana z ujęć zawiera około 3000–6000 µg/l związków żelaza i około 800 µg/l związków manganu. Woda uzdatniana podawana do sieci wodociągowej zawiera odpowiednio 20-50 µg Fe/l i 0,00÷20,0 µg Mn/l a więc poniżej dopuszczalnych norm.

Proces technologiczny uzdatniania wody rozpoczyna się w napowietrzalni, do której woda surowa z ujęć tłoczona jest przy pomocy pomp głębinowych eksploatowanych studni. Napowietrzalnia zlokalizowana jest na najwyższej kondygnacji budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody. Wyposażona jest w 20 sztuk dysz inżektorowych o średnicy Φ 150,zamontowanych w dwóch ciągach po 10 szt., za pomocą których do uzdatnianej wody dostarczany jest tlen. W pomieszczeniu napowietrzalni oprócz skutecznego natlenienia wody następuje usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla, siarkowodoru.

Ostrów Wielkopolski zaopatrywany jest w wodę podziemną ujmowaną z ujęć położonych poza miastem, około 4 km na wschód od jego centrum w dolinie rzeki Ołobok.

Komunalne ujęcie wody składa się z trzech ujęć wód podziemnych położonych w dolinie rzeki Ołobok, od zachodu jest  to ujęcie  Wtórek, następnie Trąba i najdalej położone w kierunku wschodnim Kęszyce. Ujęcia te otoczone są od południa i północy lasami, łąkami oraz polami uprawnymi. Teren ten jest bardzo słabo zabudowany, istnieje kilka gospodarstw rolnych, leśniczówka. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia Wtórek znajduje się Stacja Uzdatniania Wody oraz przebiega droga krajowa nr 25 z Ostrowa Wielkopolskiego do Kalisza.

Teren ujęcia wody obejmuje swoim zasięgiem teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Eksploatowane studnie głębinowe czerpią wodę z utworów czwartorzędowych o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości 1360 m³/h przy depresji rejonowej 3,0 do 8,0 m.

Obecna Stacja Uzdatniania Wody została oddana do eksploatacji w grudniu 1994 roku. Jej wydajność kierunkowa wynosi Q=36 000 m³/d, a technologia uzdatniania oparta na systemie dwustopniowej filtracji, która  zapewnia jakość wody znacznie przewyższającą wymaganą dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda surowa pobierana z ujęć zawiera około 3000–6000 µg/l związków żelaza i około 800 µg/l związków manganu. Woda uzdatniana podawana do sieci wodociągowej zawiera odpowiednio 20-50 µg Fe/l i 0,00÷20,0 µg Mn/l a więc poniżej dopuszczalnych norm.

Proces technologiczny uzdatniania wody rozpoczyna się w napowietrzalni, do której woda surowa z ujęć tłoczona jest przy pomocy pomp głębinowych eksploatowanych studni.

Napowietrzalnia zlokalizowana jest na najwyższej kondygnacji budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody. Wyposażona jest w 20 sztuk dysz inżektorowych o średnicy Φ 150,zamontowanych w dwóch ciągach po 10 szt., za pomocą których do uzdatnianej wody dostarczany jest tlen. W pomieszczeniu napowietrzalni oprócz skutecznego natlenienia wody następuje usunięcie nadmiaru dwutlenku węgla, siarkowodoru.
Wyloty dysz inżektorowych są skierowane do kręgów betonowych Φ 80 cm ustawionych na posadzce, w których następuje dodatkowe wymieszanie wody z powietrzem i wytrącenie energii kinetycznej wypływającej wody. Woda, po napowietrzeniu spływa po pochyłej posadzce, gdzie następuje jej odgazowanie do komór reakcji.

Komory reakcji stanowią dwa niezależne ciągi technologiczne o pojemności 750 m³ każda, które są przeznaczone do przebiegu reakcji utleniania związków rozpuszczonych w wodzie. Po przetrzymaniu w komorach reakcji woda grawitacyjnie przepływa na pierwszy stopień filtracji na złożach żwirowych, gdzie usuwane są związki żelaza.

Powierzchnia pierwszego stopnia filtracji wynosi 313 m2 i jest podzielona na 10 filtrów. Powierzchnia jednej komory wynosi 31,3 m2.

Złoże żwirowe o granulacji od 1,8 mm do 3,0 mm i wysokości 1,6 m spoczywa na warstwie podtrzymującej 0,4 m, pod którą jest ruszt beleczkowy o szczelinach 3,0 mm.

Po odżelazieniu woda kierowana jest na drugi stopień filtracji na złożach braunsztynowych, gdzie następuje zatrzymanie związków manganu.

Powierzchnia drugiego  stopnia filtracji wynosi 156,5 m2 i jest podzielona na 5 filtrów. Powierzchnia jednej komory wynosi 31,3 m2.

Złoże bursztynowe o granulacji 0,5-3,0 mm i wysokość 1,0 m  spoczywa na warstwie podtrzymującej 0,4 m, pod którą jest ruszt beleczkowy o szczelinach 3,0 mm.

Woda po przejściu dwóch stopni filtracji wpływa do zbiornika wody czystej o  pojemności 1500 m³,który zlokalizowany jest na najniższej podziemnej kondygnacji budynku technologicznego. W zbiorniku tym woda poddana jest okresowej dezynfekcji chlorem gazowym dopływającym z budynku chlorowni.

Zbiornik wody czystej stanowi zbiornik czerpalny dla pomp znajdujących się  w pompowni II° tłoczących wodę uzdatnioną do miejskiej sieci wodociągowej i Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim.

Zbiorniki te mają łączną pojemność 6000 m³ (po 3000 m ³ każdy) i stanowią zapas wody dla miasta oraz regulują ciśnienie w sieci wodociągowej.

Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody na ujęciu, Stacji Uzdatniania i w sieci wodociągowej.

Woda po przejściu dwóch stopni filtracji wpływa do zbiornika wody czystej o pojemności 1500 m³,który zlokalizowany jest na najniższej podziemnej kondygnacji budynku technologicznego. W zbiorniku tym woda poddana jest okresowej dezynfekcji chlorem gazowym dopływającym z budynku chlorowni. Zbiornik wody czystej stanowi zbiornik czerpalny dla pomp znajdujących się w pompowni II° tłoczących wodę uzdatnioną do miejskiej sieci wodociągowej i Zbiorników Wyrównania Dobowego w Wysocku Wielkim. Zbiorniki te mają łączną pojemność 6000 m³ (po 3000 m ³ każdy) i stanowią zapas wody dla miasta oraz regulują ciśnienie w sieci wodociągowej. Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody na ujęciu, Stacji Uzdatniania i w sieci wodociągowej.

Skip to content