994
ZGŁOŚ AWARIĘ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI wodkan PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

WSTĘP
wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (dalej: wodkan S.A.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wodkan.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-24.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:

Dariusz Jaskuła adres e-mail: darek.jaskula@wodkan.com.pl  oraz
Paweł Sobczak adres e-mail: pawel.sobczak@wodkan.com.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynki wodkan S.A., odwiedzane przez klientów są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Siedziba wodkan S.A. znajduje się przy ul. Partyzanckiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków w tym m.in. siedziba Zarządu oraz biura różnych działów Spółki a także Biuro Obsługi Klienta (dalej BOK).

Wejście do budynku BOK znajduje się od strony ul. Partyzanckiej 27. Wejście oraz BOK i Kasy znajdują się na parterze budynku, pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W budynku BOK nie ma windy. Nie mniej osoby z niepełnosprawnością są obsługiwane zawsze na parterze budynku. Po uprzednim zgłoszeniu pracownik/pracownicy wodkan S.A. niezbędni do załatwienia przedmiotowej sprawy, są dostępni dla danej osoby w jednym z pomieszczeń znajdujących się na parterze BOK.

W BOK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BOK służą pomocą w razie potrzeby. W budynku BOK nie ma pętli indukcyjnych. Do BOK można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed budynkiem BOK dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Kolejne Biuro Obsługi Klienta znajduje się przy ul. Asnyka 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. BOK znajduje się w budynku parterowym.  Pracowni BOKU są dostępni dla danej osoby i służą pomocą.

W BOK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BOK służą pomocą w razie potrzeby. W budynku BOK nie ma pętli indukcyjnych. Do BOK można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed budynkiem BOK dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Kolejne Biuro Obsługi Klienta znajduje się przy ul. Grabowskiej 29a w Ostrowie Wielkopolskim. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością BOK znajduje się w budynku parterowym . Pracowni BOKU są dostępni dla danej osoby i służą pomocą.

W BOK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BOK służą pomocą w razie potrzeby. W budynku BOK nie ma pętli indukcyjnych. Do BOK można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed budynkiem BOK dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH
Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Skip to content