994
ZGŁOŚ AWARIĘ

KOGENERACJA

W lutym 2011, dwa lata po podpisaniu umowy,  rozpoczęto eksploatację układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Realizacja projektu  pozwoli na pełne zagospodarowanie produkowanego biogazu i wytwarzanie z niego energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne oczyszczalni.

Roczne zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną to ok. 2 300 – 2 500 MWh. Układ kogeneracyjny będzie produkował rocznie ok. 1 700 – 1 800 MWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 75% zapotrzebowania oczyszczalni. Spółka nadal będzie nabywać energię elektryczną. Specyfika współpracy układu kogeneracyjnego z urządzeniami odbiorczymi oczyszczalni ścieków, których praca jest regulowana automatycznie w zależności od przebiegu procesów technologicznych oraz brak możliwości magazynowania energii może powodować chwilowe nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem oczyszczalni. W związku z pracą równoległą układu kogeneracyjnego z siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR S.A. nadwyżki tej energii są sprzedawane do sieci. Roczne zapotrzebowanie oczyszczalni na ciepło to ok. 7 239 GJ. Planuje się, że układ kogeneracyjny będzie produkował rocznie ok. 7019 GJ energii cieplnej. Ewentualne braki ciepła (w okresie zimowym) będą pokrywane z istniejącej kotłowni gazowo – olejowej.  Przedsięwzięcie jest zrealizowane w formule „projektuj i buduj”. Zrealizowanie przedsięwzięcia umożliwi zasilanie oczyszczalni energią odnawialną oraz redukcję emisji CO2, SO2, NO2 i pyłów z produkcji energii w siłowni konwencjonalnej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie nowego budynku o powierzchni ok. 100m2 w którym zostały zabudowane 2 moduły kogeneracyjne, wykonanie przyłączy biogazu, ciepłowniczego oraz sieci elektroenergetycznej, modernizacja głównych rozdzielnic średniego napięcia 15kV, niskiego napięcia 0,4kV oraz układów pomiarowo – rozliczeniowych, dostawa i montaż dwóch modułów kogeneracyjnych, dostawa i montaż stacji sprężania biogazu, wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji automatyki, sterowania i monitoringu.

Wskaźniki rezultatu realizacji projektu stanowią ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej 26 390,27 GJ/rok oraz liczba utworzonych nowych miejsc pracy – 1 etat.

Całkowity koszt projektu 2,7 mln zł. netto. Dla przedmiotowego  przedsięwzięcia, które jest inwestycją w odnawialne źródło energii elektrycznej uzyskano pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Poznaniu  na kwotę 1,8 mln zł oraz dotację  ze środków WRPO na kwotę blisko 0,7 mln zł.

Korzyści dla środowiska naturalnego po zrealizowaniu inwestycji – projekt jest w pełni zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku w zakresie celu strategicznego 1 – cel operacyjny 1.1. poprzez:

  1. PROMOCJĘ RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA SUROWCÓW – uniknięcie wydobycia węgla brunatnego w ilości ok. 2 tysiące ton rocznie poprzez produkcję energii elektrycznej z biogazu,
  2. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII CZYSTEJ W BILANSIE ENERGETYCZNYM – poprzez wytwarzanie rocznie ok. 1.700 MWh energii elektrycznej z biogazu – źródła odnawialnego,
  3. OGRANICZENIE EMISJI SUBSTANCJI DO ATMOSFERY – poprzez ograniczenie emisji CO2 w ilości ok. 2 900 ton/rok z produkcji energii w elektrowni konwencjonalnej,
  4. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI – poprzez zagospodarowanie biogazu spalanego bezproduktywnie w pochodni w ilości ok. 360.000 m3

Korzyści ekonomiczne dla Spółki:

  • Uniknięcie zakupu energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w ilości ok.1 530 MWh rocznie.
  • Uzyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia energii ze źródła odnawialnego.
Skip to content