994
ZGŁOŚ AWARIĘ

NASZE INWESTYCJE

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – budowa rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego 2x1200mm przy ul. Osadniczej. Umowa podpisana w kwietniu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie dwóch kolektorów z rur żelbetowych o średnicy 1200mm, łączonych na uszczelki, o długości 277,5m każdy, wykonanie komór rewizyjnych żelbetowych – 5 szt. wraz z wyprofilowanymi kinetami, wykonanie przebudowy kolizji rurociągu średnicy 1000mm z projektowanym rowem retencyjnym, wykonanie rowu retencyjnego poprzez umocnienie dna i skarp oraz montaż zastawki monolitycznej.

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Umowa podpisana w kwietniu 2020r. Zamówienie obejmuje wykonanie bezwykopowej naprawy wkładem elastycznym z tkaniny technicznej nasyconej żywicami termoutwardzalnymi lub żywicami utwardzanymi promieniami UV kanału deszczowego o wymiarach przekroju poprzecznego Ø300mm  oraz kanału sanitarnego o wymiarach przekroju poprzecznego 200mm, zbudowanego z rur betonowych zlokalizowanego w ul. Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 77mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Wrocławską do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Partyzancką oraz na odcinku 232mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Partyzancką do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Wolności.

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej od W7-W9 i kanalizacji sanitarnej od S6-P10 w ul.  Sopockiej”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 104,0 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 58,0 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 160/4,7mm, o długości 62,0 m, wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 5 o długości 17,5 m.

Rozbudowa systemu wodociągowego Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci  wodociągowej w ul. Matejki”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 82,0 m

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żniwnej”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 66,0 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 65,0 m, wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 3 o długości 18,0 m.

System monitoringu przepływu ścieków „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa podpisana w styczniu 2020r. Zakres rzeczowy obejmuje: a) Punkty pomiarowe na sieci kanalizacyjnej: Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienia 12 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących przepływu ścieków w 12 punktach wskazanych przez Zamawiającego wraz z włączeniem do systemu SCADA. Dodatkowo Wykonawca dostarczy  2 zestawy przenośne służące do pomiarów okresowych (lub jako zamienne) określonych w załączniku nr 9 do SIWZ. b) Rozbudowę systemu SCADA: W ramach prac wykonawca rozbuduje istniejący System SCADA Syndis RV oraz system raportowy Syndis RAP w zakresie nowych punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej. Zakres prac obejmuje: Rozbudowę istniejącej stacji SCADA serwer Syndis RV, Rozbudowę istniejących stacji SCADA klient Syndis RV,Dostawę nowej przenośnej stacji typu SCADA klient Syndis RV. c) Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, wykonawca wykona dostawę: komputera przenośnego, stacji dokującej wraz z peryferiami, dwóch monitorów sterujących.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w październiku 2019r. Przedmiotem inwestycji jest regulacja i umocnienie Strugi Ostrowskiej na odcinku od ul. Reymonta do wysokości działki nr 7/4 o długości 400m, tj. od km 0+571 do 0+971 licząc od ujścia do rzeki Ołobok. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje wykonanie robót budowlanych: dla zabudowy separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej: zabudowy dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem, o średnicy 1200mm,  o przepływie max. 500/5000 l/s, z by-passem, o konstrukcji stalowej, zabudowy komory zbiorczej (rozprężnej), żelbetowej, wraz z niecką wypadowąz narzutu kamiennego -gabiony, robót przygotowawczych, ziemnych, instalacyjno-montażowych i odwodnienia wykopów. dla odbudowy, regulacji i umocnienia koryta Strugi Ostrowskiej: robót przygotowawczych, ziemnych i konstrukcyjnych na długości 400,0m, wycinka drzew (zamawiający wymaga, aby drzewa były pocięte na odcinki 1,0m)i krzewów wraz z dostarczeniem i ułożeniem w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę urządzeń do przeprowadzenia większości wód deszczowych i roztopowych, wypływających poniżej ul. Reymonta z kolektorów skanalizowanego koryta Strugi Ostrowskiej w km 1+002 jej biegu (licząc od ujścia rzeki Ołobok). Natężenie wypływu wód z wyżej wymienionych kolektorów poniżej ul. Reymonta miarodajnych do wymiarowania przedmiotowych urządzeń określono na 8,5 m3/s x ha z 720 ha części powierzchni miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem spływu z 21,4 km2 zlewni Strugi Ostrowskiej. Wody te po ich oczyszczeniu z substancji ropopochodnych dwoma separatorami o max. Przepływie 5,0 m3/s każdy założonymi na wypływie spod ulicy Reymonta, będą spływały istniejącym korytem Strugi Ostrowskiej na długości 400 m, aż do rozdziału ich w ilości 0,50 m3/s do ujściowego odcinka koryta Strugi i 8,0 m3/s do planowanych urządzeń doprowadzających je do retencyjnego zbiornika wyrównawczego i zrzutu z niego do Ołoboku w km 18+960. Koryto Strugi Ostrowskiej na długości 400 m wymaga rozbudowy aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych, tj 8,5 m3/s nie stwarza zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych zabudowanych terenów

Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. Powyższe zadanie jest jednym z trzech największych realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację całego ww. projektu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania, natomiast całkowity koszt projektu wynosi ponad 79 mln zł. Umowę zawarto 9 września 2019 r. Wykonawca: IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Termin realizacji zakresu umowy: 07.05.2021r. Kwota umowna: 17 158 500,00 zł brutto. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania. Przedmiot zamówienia obejmie w szczególności: budowę budynku instalacji suszenia osadu – budynek jednokondygnacyjny o pow. ok. 350 m2; montaż instalacji suszenia osadów w w/w budynku – suszarka niskotemperaturowa oparta o pompy ciepła– 2 linie technologiczne o wydajności łącznej ok. 31 Mg/d osadu odwodnionego, ilości odparowywanej wody: minimum 24 Mg H2O/d; wykonanie układu transportu osadu odwodnionego do instalacji suszenia; wykonanie układu transport osadu wysuszonego do kontenerów usytuowanych w istniejącej wiacie magazynowej; wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych, w tym: rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu, przyłącza wody technologicznej, przyłącza elektroenergetycznego – dwóch linii kablowych, zasilających poszczególne linie technologiczne suszarni, wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,4kV Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, zapewniającego zasilanie suszarni wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną, sieci sterowniczych i transmisji danych, przyłącza wody wodociągowej, który zapewniać będzie zaopatrzenie budynku instalacji suszeniaw wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż., odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania osadu, przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji suszenia osadu, w tym: nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o powierzchni niezbędnej do prowadzenia prac serwisowych instalacji – około 300 m2, powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym. W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów sterowania i automatyki procesów suszenia osadu oraz zapewnienie ich pełnej kompatybilności z instalacją odwadniania osadów zrealizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Realizacja przedsięwzięcia powinna zapewnić osiągnięcie efektu w postaci uzyskania ustabilizowanego, wysuszonego osadu ściekowego oznaczonego zgodnie z katalogiem odpadów jako odpad o kodzie 19 08 05 (komunalne osady ściekowe) przy zakładanych ilościach: roczna ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: 8 874 Mg/a, dobowa ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: 24,3 Mg /d, o przewidywanych parametrach końcowych osadu wysuszonego: ilość osadu wysuszonego: 5,5 Mg/d, tj. ok 1 972 Mg/a, sucha masa osadu wysuszonego: min. 90 %, gęstość nasypowa 300 – 450 kg/m3, roczna objętość osadu wysuszonego: 5 259 m3/a, dobowa objętość osadu wysuszonego: 14,4 m3/d.

Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania  kanalizacji sanitarnej”.   Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa podpisania w sierpniu 2019r. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej, przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia w zakresie obsługi podwozia i zabudowy

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym  kanalizacją deszczową obejmujące: aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-  kanalizacyjnej w oparciu o GIS.” Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa podpisania w lipcu 2019r. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: dostawę, udzielenie licencji i wdrożenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarządzania pracą wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – system GIS (z angielskiego Geograficzny System Informacji), dostawę i instalacje infrastruktury sprzętowej, wektoryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na podstawie przekazanych przez wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. materiałów z PODGIK przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, pełna implementacja tj. wdrożenie systemu wraz z instalacją, migracją danych i konfiguracją oprogramowania, integracja baz danych z systemem wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A, jednodniowe szkolenie dla administratora w zakresie prawidłowego i efektywnego zarządzania systemem GIS, dwudniowe szkolenie w siedzibie wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A dla 30 użytkowników końcowych. serwis w okresie 12 miesięcy.

Skip to content