994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2018

Przetarg nieograniczony z dnia 17.12.2018 „Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków” – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ogłoszenie_o_zamówieniu PFU_załącznik_11 SIWZ Załącznik PFU – mapy Załącznik PFU – tabele Załącznik_9_umowa Załączniki_1-10 Modyfikacja_SIWZ_19_12_2018r. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.12.2018r. Zał. 2 PFU Ostrów Wlkp rur tł skany profili. Zał. 3 PFU Ostrów Wlkp. komory zdjęcia rys z dok. Zał. 4 PFU Ostrów Wlkp. komory lokalizacja skany. Zał. 5 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2000 budowa zdjęcia. Zał. 6 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2008 przekładka zdjęcia. Zał. 7 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 awaria zdjęcia. Zał. 8 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 przek. cieku zdjęcia. Zał. 9.1. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia. Zał. 9.2. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia. Zał. 9.3. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia. Odpowiedź na pytanie z dnia 19.12.2018 r. Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2018 r. Modyfikacja SIWZ nr 2 z dnia 31.12.2018 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 31.12.2018 r. Odpowiedzi na pytania z dnia 27.12.2018 r. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2019 r. Modyfikacja SIWZ nr 3 z dnia 11.01.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 z dnia 11.01.2019 r. Odpowiedzi na pytania z dnia 10.01.2019r. Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie postępowania

Przetarg nieograniczony z dnia 07.12.2018 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik 1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 15.11.2018 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Grabowskiej”. Kanalizacja sanitarna przedmiar Mapa_sytuacyjna Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt budowlany – sieć wodoc. i kanaliz. ul. Grabowska dz.2,9,40-5 do 40-7 Sieć wodociągowa – przedmiar Specyfikacja techniczna- sieć wodoc. w rejon ul. Grabowskiej dz.nr 2,9,40-5,40-6,40-7 Specyfikacja techniczna-rjon ul. Grabowskiej -kan.sanitarna Studzienka SWZ Węzły Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 09.11.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Bałtycka, Łódzka, Danysza, Lubelska, Krakowska, Śląska, Opolska. Decyzja środowiskowa ze zmianą geologia Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Profil podłużny kanału ul. Bałtycka Profil podłużny kanału ul. Lubelska Profil podłużny kanału ul. Łódzka Profil podłużny kanału ul. Opolska Profil podłużny kanału ul. Śląska Profil podłużny kanału ul.Krakowska Profil podłużny przyłączy ul. Bałtycka Profil podłużny przyłączy ul. Lubelska Profil podłużny przyłączy ul. Opolska Profil podłużny przyłączy ul. Krakowska Profil podłużny przyłączy ul. Śląska Profil podłużny przyłączy ul. Łódzka Projekt zagospodarowania terenu przedmiar SIWZ Spec.techn. kanał sanit. ZESTAWIENIE STUDNI REW.- KANAŁ SANIT Plik do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 08.11.2018  „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ogłoszenie_o_zamówieniu OPZ_zal_7 SIWZ zał. 1-6 Wzór formularzy zał. 9 Wykaz punktów pomiarowych zał_8_umowa Odpowiedź na pytanie z dnia 14.11.2018r. Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 29.10.2018 „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1-6 Wzór formularzy zał. 7 Opis Przedmiotu Zamówienia zał. 8 Wzór Umowy zał. 9 Wykaz punktów pomiarowych Odpowiedź na pytanie z dnia 31.10.2018 r. Informacja_z_otwarcia_ofert Unieważnienie_postępowania

Przetarg nieograniczony z dnia 18.10.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Dobrej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej. Mapa  sytuacyjna Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny ks 2 Profil podłużny ws Profil podłużny wyprowadzeń ks 1 Profil podłużny wyprowadzeń ks 2 Przedmiar robót SIWZ STWiOR Węzły wodociągowe Informacja_z_otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 09.10.2018 Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Towarowej. Hydrant Mapa przyłącza Mapa sieć Opinia Geotechniczna Opis_techniczny_przyłącza Opis_techniczny_sieć Pliki do pobrania Profil sieć Przedmiar przyłącza Przedmiar sieć Przyłącze 1 Przyłącze 2 Przyłącze 3 Przyłącze 4 Studnia wodomierzowa STWiOR SWZ Węzły Wodomierz Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 08.10.2018 Budowa  sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury. Badania warunków gruntowo-wodnych Mapa ewidencyjna Mapa sytuacyjna przyłącza Mapa sytuacyja sw Opis techniczny przyłącza Opis techniczny sw Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy Profil podłużny sw (skrzyżowanie z ul. Kantaka) Profil podłużny sw Przedmiar robót przyłącza Przedmiar robót sw Rodzaj nawierzchni przewidzianej do rozebrania i odtworzenia Schemat montażowy wodomierza Specyfikacja techniczna SWZ Technologia węzłów wodociągowych Technologia włączenia przyłączy do sieci wodociągowej Technologia wykopu Zestawienie kształtek wodociągowych Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Migdałowej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej. Geologia Migdałowa Mapa sytuacyjna Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny kanału sanitarnego Profil podłużny wodociągu Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej Przedmiar SIWZ Specyfikacja techniczna ks Specyfikacja techniczna woda Technologia posadowienia rur Technologia węzłów polietylenowych Technologia wykopu Uzgodnienia Zestawienie elementów studni Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content