994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Dofinansowanie projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok– budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020

W dniu 27.07.2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Prezes Zarządu wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA Marek Karolczak podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko,  Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 4 424 972,04  zł, koszty kwalifikowalne 3 588 636,02 zł, wartość przyznanej dotacji to 2 999 740,84 zł. Spółka wodkan SA jest jedynym beneficjentem ww. konkursu.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

  1. Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej,
  2. Zabudowę separatorów – 2 sztuki o przepływie 500/5000 l/sek każdy na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej w rejonie ulicy Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim wraz z komorą zbiorczą, która będzie spełniała rolę komory rozprężnej na wylocie z kolektorów deszczowych w rejonie ul. Reymonta.
  3. Odbudowę i regulację koryta Strugi Ostrowskiej na długości ok. 400 m, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych (8,5 m3/s ) nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podmycia skarp cieku i podtopienia przyległych terenów.

Realizacja projektu zabezpieczy miasto Ostrów Wielkopolski oraz jego mieszkańców przed podtopieniami spowodowanymi gwałtownymi wezbraniami wody w odbiorniku rzece Ołobok – Struga Ostrowska, który jako naturalny ciek wodny służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Ołobok.

Skip to content