994
ZGŁOŚ AWARIĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

W styczniu 2018 roku Spółka wodkan ubiegała się o dofinansowanie projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 27.07.2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Prezes Zarządu wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA podpisał umowę na dofinansowanie ww. projektu.

W ramach projektu zrealizowano:

1.Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej (kwota brutto inwestycji – 2 070 159,42 zł, wydatki kwalifikowalne – 1 679 259,49 zł, dofinansowanie – 1 427 370,57 zł)

2.Zabudowę separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej – 2 sztuki o przepływie 500/5000 l/sek każdy na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej w rejonie ulicy Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim wraz z komorą zbiorczą, która będzie spełniała rolę komory rozprężnej na wylocie z kolektorów deszczowych w rejonie ul. Reymonta ( kwota brutto inwestycji – 1 235 755,32 zł, wydatki kwalifikowane – 954 445,16 zł, dofinansowanie – 811 278,39 zł)

3.Regulację i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej na długości ok. 400 m, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych (8,5 m3/s ) nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podmycia skarp cieku i podtopienia przyległych terenów (kwota brutto inwestycji – 704 633,40 zł, wydatki kwalifikowane – 530 374,14zł, dofinansowanie – 450 818,02zł).

Ww. zadania inwestycyjne są częścią zadania polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok, składającego się z kilku etapów.
W pierwszej kolejności, tj. jesienią 2018 roku, rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego i kolektorów deszczowych wraz z zabudową separatorów w zbiorniku w ulicy Torowej. Wybudowanie zbiornika retencyjnego wód deszczowych ma za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok i znaczne zmniejszenie w niej przepływów w czasie wystąpienia anomalii pogodowych w postaci ulewnych deszczy, gwałtownych roztopów grubej pokrywy śnieżnej poprzez retencjonowanie ich nadwyżek. Zrealizowane zadanie pozytywnie wpłynie na środowisko obniżając zawiesinę ogólną
i substancje ropopochodne w wodach opadowych i roztopowych wprowadzonych do rzeki Ołobok.
Z kolei dzięki kolektorom, wody deszczowe i roztopowe
z przyległych terenów, odprowadzane będą poprzez separatory (oczyszczające z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej) do zbiornika retencyjnego.
Ten etap zakończył się wiosną 2019 roku, wówczas Spółka przystąpiła do realizacji kolejnego etapu, tj. zabudowy separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowy i wzmocnienia samej Strugi Ostrowskiej. Koryto Strugi Ostrowskiej na długości 400 m wymagało rozbudowy, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych zabudowanych terenów. Inwestycję zakończono w maju tego roku.

Skip to content