994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2021 r

Wniosek Akcjonariusza w sprawie umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu

Nowy porządek obrad ZWZ wodkan S.A.

Projekty uchwał – aktualizacja

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika – aktualizacja

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związane z ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2020 r.

Sprawozdanie z Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020

Informacja Zarządu wodkan S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ wodkan S.A. z dnia 25.05.2012 r.

Raport roczny za 2020 r.

Załącznik nr 1 do Raportu rocznego – sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 2 do Raportu rocznego – sprawozdanie Zarządu

Załącznik nr 3 do Raportu rocznego – sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 4 do Raportu rocznego – zasady ładu korporacyjnego

 

 

 

Leave a Comment

Skip to content