994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związane z ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2019 r.

Sprawozdanie z Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019

Informacja Zarządu wodkan S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ wodkan S.A. z dnia 25.05.2012 r.

Raport roczny za 2019 r.

Załącznik nr 1 do Raportu rocznego – sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 2 do Raportu rocznego – sprawozdanie Zarządu

Załącznik nr 3 do Raportu rocznego – sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 4 do Raportu rocznego – zasady ładu korporacyjnego

Materiał do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Skip to content