994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał. 1-6 Wzór formularzy
  4. zał. 7 OPZ – opis przedmiotu zamówienia
  5. zał. 8 Wzór umowy
  6. zał. 9 Zestawienie punktów
  7. Modyfikacja SIWZ
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  9. Paszporty – kontrola studni do montażu przepływomierzy:

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2019r., 27.11.2019r., 28.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content