994
ZGŁOŚ AWARIĘ

System monitoringu przepływu ścieków

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisana w styczniu 2020r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Punkty pomiarowe na sieci kanalizacyjnej:

Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienia 12 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących przepływu ścieków w 12 punktach wskazanych przez Zamawiającego wraz z włączeniem do systemu SCADA. Dodatkowo Wykonawca dostarczy  2 zestawy przenośne służące do pomiarów okresowych (lub jako zamienne) określonych w załączniku nr 9 do SIWZ.

b) Rozbudowę systemu SCADA:

W ramach prac wykonawca rozbuduje istniejący System SCADA Syndis RV oraz system raportowy Syndis RAP w zakresie nowych punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej. Zakres prac obejmuje:

  • Rozbudowę istniejącej stacji SCADA serwer Syndis RV,
  • Rozbudowę istniejących stacji SCADA klient Syndis RV,
    Dostawę nowej przenośnej stacji typu SCADA klient Syndis RV.

c) Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, wykonawca wykona dostawę:

  • komputera przenośnego,
  • stacji dokującej wraz z peryferiami,
  • dwóch monitorów sterujących.

Leave a Comment

Skip to content