994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa podpisana w październiku 2019r.

Przedmiotem inwestycji jest regulacja i umocnienie Strugi Ostrowskiej na odcinku od ul. Reymonta do wysokości działki nr 7/4 o długości 400m, tj. od km 0+571 do 0+971 licząc od ujścia do rzeki Ołobok. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje wykonanie robót budowlanych:

dla zabudowy separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej:

  • zabudowy dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem, o średnicy 1200mm,  o przepływie max. 500/5000 l/s, z by-passem, o konstrukcji stalowej,
  • zabudowy komory zbiorczej (rozprężnej), żelbetowej, wraz z niecką wypadową
    z narzutu kamiennego -gabiony,
  • robót przygotowawczych, ziemnych, instalacyjno-montażowych i odwodnienia wykopów.

dla odbudowy, regulacji i umocnienia koryta Strugi Ostrowskiej:

  • robót przygotowawczych, ziemnych i konstrukcyjnych na długości 400,0m,
  • wycinka drzew (zamawiający wymaga, aby drzewa były pocięte na odcinki 1,0m)
    i krzewów wraz z dostarczeniem i ułożeniem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę urządzeń do przeprowadzenia większości wód deszczowych i roztopowych, wypływających poniżej ul. Reymonta z kolektorów skanalizowanego koryta Strugi Ostrowskiej w km 1+002 jej biegu (licząc od ujścia rzeki Ołobok).

Natężenie wypływu wód z wyżej wymienionych kolektorów poniżej ul. Reymonta miarodajnych do wymiarowania przedmiotowych urządzeń określono na 8,5 m3/s x ha z 720 ha części powierzchni miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem spływu z 21,4 km2 zlewni Strugi Ostrowskiej.

Wody te po ich oczyszczeniu z substancji ropopochodnych dwoma separatorami o max. Przepływie 5,0 m3/s każdy założonymi na wypływie spod ulicy Reymonta, będą spływały istniejącym korytem Strugi Ostrowskiej na długości 400 m, aż do rozdziału ich w ilości 0,50 m3/s do ujściowego odcinka koryta Strugi i 8,0 m3/s do planowanych urządzeń doprowadzających je do retencyjnego zbiornika wyrównawczego i zrzutu z niego do Ołoboku w km 18+960.

Koryto Strugi Ostrowskiej na długości 400 m wymaga rozbudowy aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych, tj 8,5 m3/s nie stwarza zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych zabudowanych terenów

Leave a Comment

Skip to content