994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2019 r.

ipdfm Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ipdfm Projekty uchwał

ipdfm Informacja o liczbie akcji i głosów

ipdfm Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

ipdfm Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

ipdfm Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związane z ZWZ

ipdfm Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2018 r.

ipdfm Sprawozdanie z Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018

ipdfm Informacja Zarządu wodkan S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ wodkan S.A. z dnia 25.05.2012 r.

ipdfm Raport roczny za 2018 r.

ipdfm Załącznik nr 1 do Raportu rocznego – sprawozdanie finansowe

ipdfm Załącznik nr 2 do Raportu rocznego – sprawozdanie Zarządu

ipdfm Załącznik nr 3 do Raportu rocznego – sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

ipdfm Załącznik nr 4 do Raportu rocznego – zasady ładu korporacyjnego

Leave a Comment

Skip to content