994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.05.2016

ipdfm Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ipdfm Projekty uchwał

ipdfm Informacja o liczbie akcji i głosów

ipdfm Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZ

ipdfm Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

ipdfm Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związanie z ZWZ

ipdfm Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2015 roku

ipdfm Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok

ipdfm Informacja Zarządu wodkan S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wodkan S.A. z dnia 24.05.2012 r.

ipdfm Raport roczny za 2015 rok

ipdfm Załącznik nr 1 do Raportu rocznego – Sprawozdanie Finansowe

ipdfm Załącznik nr 2 do Raportu rocznego – Sprawozdanie Zarządu

ipdfm Załącznik nr 3 do Raportu rocznego – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

ipdfm Załącznik nr 4 do Raportu rocznego – Zasady ładu korporacyjnego

ipdfm Raport bieżący nr 18/2016

ipdfm Raport bieżący nr 19/2016

ipdfm Raport bieżący nr 20/2016

ipdfm Raport bieżący nr 21/2016

Leave a Comment

Skip to content