994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020

Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Hakowiec do transportu suszu do spalarni.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał. 1-6 Wzór formularzy
  4. zał. 7 OPZ
  5. zał. 8 Wzór Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content