994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 07.01.2019

„Dostawa pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody ”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał nr 1-6 Wzór formularzy
  4. zał nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. zał nr 8 Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content