994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Projekty uchwał

 Informacja o liczbie akcji i głosów

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

 Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2022 r.

 Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022

 Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.

 Raport roczny za 2022 r.

 Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe

 Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu

 Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego

Leave a Comment

Skip to content