994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2024

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Projekty uchwał.

 Informacja o liczbie akcji i głosów.

 Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.

 Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

 Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ.

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2023 r.

 Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2023.

 Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.

 Raport roczny za 2023 r.

 Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe.

 Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu.

 Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego.

Leave a Comment

Skip to content