994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych

Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”.

Powyższe zadanie jest jednym z trzech największych realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na realizację całego ww. projektu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania, natomiast całkowity koszt projektu wynosi ponad 79 mln zł.

Umowę zawarto 9 września 2019 r.

Wykonawca: IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Termin realizacji zakresu umowy: 07.05.2021r.

Kwota umowna: 17 158 500,00 zł brutto.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania. Przedmiot zamówienia obejmie w szczególności:

 • budowę budynku instalacji suszenia osadu – budynek jednokondygnacyjny o pow. ok. 350 m2;
 • montaż instalacji suszenia osadów w w/w budynku – suszarka niskotemperaturowa oparta o pompy ciepła
  – 2 linie technologiczne o wydajności łącznej ok. 31 Mg/d osadu odwodnionego, ilości odparowywanej wody: minimum 24 Mg H2O/d;
 • wykonanie układu transportu osadu odwodnionego do instalacji suszenia;
 • wykonanie układu transport osadu wysuszonego do kontenerów usytuowanych w istniejącej wiacie magazynowej;
 • wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych, w tym:
  • rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu,
  • przyłącza wody technologicznej,
  • przyłącza elektroenergetycznego – dwóch linii kablowych, zasilających poszczególne linie technologiczne suszarni, wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,4kV Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, zapewniającego zasilanie suszarni wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną,
  • sieci sterowniczych i transmisji danych,
  • przyłącza wody wodociągowej, który zapewniać będzie zaopatrzenie budynku instalacji suszenia
   w wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż.,
  • odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania osadu,
 • przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji suszenia osadu, w tym:
  • nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o powierzchni niezbędnej do prowadzenia prac serwisowych instalacji – około 300 m2,
  • powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym.

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów sterowania i automatyki procesów suszenia osadu oraz zapewnienie ich pełnej kompatybilności z instalacją odwadniania osadów zrealizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia powinna zapewnić osiągnięcie efektu w postaci uzyskania ustabilizowanego, wysuszonego osadu ściekowego oznaczonego zgodnie z katalogiem odpadów jako odpad o kodzie 19 08 05 (komunalne osady ściekowe) przy zakładanych ilościach:

 • roczna ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: 8 874 Mg/a,
 • dobowa ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: 24,3 Mg /d,

o przewidywanych parametrach końcowych osadu wysuszonego:

 • ilość osadu wysuszonego: 5,5 Mg/d, tj. ok 1 972 Mg/a,
 • sucha masa osadu wysuszonego: min. 90 %,
 • gęstość nasypowa 300 – 450 kg/m3,
 • roczna objętość osadu wysuszonego: 5 259 m3/a,
 • dobowa objętość osadu wysuszonego: 14,4 m3/d.

Leave a Comment

Skip to content