994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2019

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – Unieważnienie postępowania.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Umowa
 4. Załączniki nr 1-10 do SIWZ
 5. Załącznik nr 11 do SIWZ – PFU
 6. Załączniki do PFU:
 7. Modyfikacja SIWZ
 8. Modyfikacja załącznika nr 9 do SIWZ – Umowa
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Modyfikacja nr 2 SIWZ
 11. Modyfikacja załącznika nr 10 – Harmonogram rzeczowo finansowy
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 13. Dokumentacja projektowa pompowni odcieków oraz budynku odwadniania i higienizacji osadu
 14. Dokumentacja projektowa istniejącej wiaty osadu wysuszonego

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2019 r i 28.01.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 05.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.02.2019 r. i 07.02.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.02.2019 r. i 18.02.2019 r.

Unieważnienie postępowania

Leave a Comment

Skip to content